98,042 Reputation

30 yesterday
10 2 days ago
20 Nov 18
10 Nov 17
20 Nov 16
20 Nov 15
10 Nov 13
10 Nov 11
-10 Nov 10
10 Nov 9
10 Nov 7
30 Nov 5
40 Oct 30
10 Oct 28
20 Oct 27
30 Oct 26
10 Oct 23
6 Oct 22
10 Oct 19
20 Oct 18
10 Oct 16
10 Oct 14
30 Oct 13
10 Oct 12
20 Oct 11
10 Oct 8
10 Oct 7
10 Oct 5
20 Oct 3
10 Sep 23