35,418 Reputation

10 today
-79 yesterday
50 Nov 9
50 Nov 8
30 Nov 7
115 Nov 6
203 Nov 5
10 Nov 4
40 Nov 3
-20 Nov 2
-185 Nov 1
40 Oct 30
40 Oct 29
15 Oct 28
20 Oct 27
40 Oct 25
105 Oct 24
190 Oct 23
20 Oct 22
70 Oct 21
30 Oct 19
12 Oct 18
20 Oct 17
30 Oct 16
60 Oct 15
20 Oct 12
40 Oct 11
8 Oct 10
125 Oct 9
18 Oct 8